Poradnia ECHO - O poradni

KATARZYNA KAWA – właściciel, dyrektor SPPP ECHO

Studia wyższe magisterskie:

·      Pedagogika społeczno-opiekuńcza, specjalizacja: poradnictwo i terapia pedagogiczna

 

Studia podyplomowe:

·      Logopedia

·      Neurologopedia

·      Socjoterapia

·      Organizacja i zarządzanie oświatą

·      Oligofrenopedagogika

·      Tyflopedagogika

·      Surdopedagogika

·      Trener w oświacie

 

Szkolenia, warsztaty:

·      Diagnoza i terapia dziecka z rozszczepem podniebienia w tym wczesna interwencja logopedyczna /prof. dr hab. Danuta Pluta – Wojciechowska/

·      Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie / prof. dr hab. Jolanta Panasiuk/

·      Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja /dr Marzena Machoś/

·      Mutyzm wybiórczy – diagnoza i terapia /Maggie Johnson/

·      Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia /dr Marzena Machoś/

·      Trening karmienia logopedycznego od podstaw /Aleksandra Kaczyńska/

·      Mutyzm wybiorczy jako zaburzenie lękowe /Anna Strzelecka/

·      Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną – Warsztaty naukowo – szkoleniowe I stopień / dr Mieczysław Chęciek, Edwin Bażański/

·      Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTiS) Certyfikat po ukończeniu dwustopniowego szkolenia w wymiarze 188 godzin i zdaniu egzaminu uzyskałam uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej. Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej nr 4385

·      Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTiS), Szkolenie I-go stopnia w zakresie terapii Integracji Sensorycznej „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej” w wymiarze 48 godzin zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych /dr Marta Wiśniewska, mgr Jolanta Kazanowska/

·      Bilateralna Integracja, uzyskanie tytułu PROVIDERA-terapeuty /K.Rychetsky, M.Rychetsky, T. Śliwowski/

·      „MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99” – ze specjalną terapią artykulacji s/sz  wg A. Kittel /B. Paradowska/

·      Terapia manualna w logopedii /E.Wojewoda/

·      Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów /A. M. Pękacka/

·      Karty Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka /dr J. Gurba/

·      Specjalistyczne protokoły treningowe w terapii EEG Biofeedback /E. i J. Michałowscy/

·      Terapia ręki w teorii integracji sensorycznej /Z. Przyrowski/

·      Zachowania problemowe związane z seksualnością u osób z ASD /dr Izabela Fornalik/

·      Kinezjotaping w logopedii /Roger Ehrenreich/

·      Zaburzenia integracji sensorycznej w ADHD. Teoria i praktyczne wskazówki do terapii /Z. Przyrowski/

·      Elektrostymulacja w logopedii /Elżbieta Radkowska, Instytut Matki i Dziecka/

·      Diagnoza i terapia afazji (u osób dorosłych) /prof. UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk/

·      Manipulacje ustno-twarzowe – ćwiczenia usprawniające narząd mowy i redukujące ból /dr Anna Regner/

·      Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych /dr Anna Regner/

·      Kurs wprowadzający do Metody Wideotreningu Komunikacji /Centrum Maltańskie Kraków/

·      Mutyzm selektywny – moda, epidemia czy błąd diagnostyczny. Diagnoza różnicowa i postępowanie terapeutyczne /prof. Zbigniew Tarkowski/

·      Uprawnienia diagnostyczne System Diagnostyczny SAT /dr Bartosz M. Radtke/

·      Terapia dysleksji rozwojowej z wykorzystaniem modułu treningowo – terapeutycznego SAT II - eTerapeuta /dr Bartosz M. Radtke/

·      Komputerowy test MOXO jako obiektywne wsparcie diagnozy ADHD i innych zaburzeń /Mikołaj Kokot/

·      Diagnosta w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym /dr Bartosz M. Radtke/

·      Bateria metod przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów:  Bateria 5/6, Bateria 7/9, Bateria 9/12, Bateria Gim, Bateria 16 plus /dr Bartosz M. Radtke/

·      Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) /dr Zdzisława Orłowska-Popek/

·      Terapia neurobiologiczna dla początkujących /prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska/

·      Metody wywoływania głosek /dr Alicja Kabała/

·      Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia /dr Ewa Bielenia-Mazur/

·      Protokoły Treningowe Biofeedback /Ewa i Jacek Michałowscy/

·      Teoria i Praktyka QEEG Biofeedback /Ewa i Jacek Michałowscy/

·      Teoria i praktyka EEG Biofeedback /Ewa Michałowska/

·      Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej /Zbigniew Przyrowski/

·      Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I stopień / Bożena Kisiel/

·      Budowanie potencjału do uczenia się poprzez zabawy muzyczno – ruchowe

·      Szkoła dla rodziców i wychowawców /mgr Ewa Czerwińska/

·      Trening Pewności Siebie – program wsparcia dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej /dr Hubert Czemierowski/

·      Indywidualizacja w praktyce – uczniowie ze SPE

·      Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE

·      Życie z pasją – jak wciąż kochać zawód nauczyciela

·      Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej

·      Koordynator projektów EFS – Certyfikat Nr 86/2011

·      Zarządzanie projektami europejskimi na przykładzie PO KL

·      Rodzaje i zasady rozliczania kosztów w projektach realizowanych w ramach PO KL

·      Biblioterapia (I i II stopień) /dr Lidia Ippoldt/

·      Kurs kierowników i organizatorów wycieczek

·      Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

·      Kurs „Podstawy zastosowań technik komputerowych”

 

·      Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (przedlekarskiej)

BARBARA DYNOWSKA – kierownik placówki

studia wyższe magisterskie:

·Pedagogika wychowawczo – opiekuńcza z terapią pedagogiczną

 

studia wyższe licencjackie:

·Pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w obszarze kształcenia nauk humanistycznych i społecznych o profilu kształcenia praktycznym

 

studia podyplomowe:

·Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera (autyzm)

·Przygotowanie pedagogiczne

·Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

·Terapia pedagogiczna

·Logopedia

 

kursy, szkolenia, warsztaty:

·Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora. Mediacje rodzinne, gospodarcze szkolne i rówieśnicze

·Wprowadzenie do technik regulacji ślinienia 

·Organizacja pracy logopedy w szkole i przedszkolu

·Uczeń z opinią / orzeczeniem – dostosowanie wymagań

·Muzyczno – ruchowe zabawy edukacyjne: „Nauczaniki DOBEdu” (muzyka-ruch-rozwój

·Logorytmika – ruch, słuch, słowo

·Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopień: diagnoza – terapia – masaż (zakres samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii reki, uzyskując tytuł: terapeuta ręki)

·Terapia dziecka z autyzmem – podstawowe modele pracy, terapie wspomagające, planowanie i realizacja celów terapeutycznych, tworzenie programów terapii

·Trening Umiejętności Społecznych(TUS)

·Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu

·Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii. Sygmatyzm właściwy. Wymowa międzyzębowa, sygmatyzm boczny. Efektywne postępowanie logopedyczne

·Mutyzm wybiórczy – diagnoza i terapia

·Mutyzm wybiórczy – kiedy milczenie jest złotem.

·Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

·Trudności w jedzeniu u dziecka – perspektywa psychologiczna. Jak wspierać rodziców i dziecko.

·Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna

·Metoda globalnego czytania Glenna Domana

·Matematyka intuicyjna wg metody Glenna Domana

·Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole – problemy diagnozy i terapii

·Wady wymowy k,g,p,b,m,w,f,t,d,n oraz samogłosek

·Mowa bezdźwięczna

·Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący)

·Rotacyzm

·Mowa i komunikacja u osób z autyzmem – zaburzenia porozumiewania się u osób z autyzmem; strategie postępowania logopedycznego; komunikacja alternatywna

·Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja

·Kierownik i organizator wycieczek

·Wychowawca wypoczynku

 

·Kierownik i organizator wycieczek

JOANNA STANKOWSKA

studia magisterskie:

·filologia germańska

 

studia podyplomowe:

·logopedia szkolna i przedszkolna

 

kurs kwalifikacyjny:

·terapia pedagogiczna

 

kursy, szkolenia, warsztaty:

·Mowa i komunikacja u osób z autyzmem- zaburzenia porozumiewania się u osób z autyzmem; strategie postępowania logopedycznego; komunikacja alternatywna

·Matematyka intuicyjna

·Metoda globalnego czytania Glenna Domana

·Niemowlak u logopedy - diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja

·Wprowadzenie do technik regulacji ślinienia

·Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii - kinesiotaping medyczny

·Mowa bezdźwięczna

·Wady wymowy: k,g,p,b,m,w,f,t,d,n oraz samogłosek

·Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący)

·Rotacyzm

·Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)

·Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI)- diagnoza i terapia

·Neurodydaktyka. Nauczanie przyjazne mózgowi

·Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych

·LDC-Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego

·Jak uczyć dzieci uczenia się? Techniki uczenia się i zapamiętywania

·Zabawa jako podstawowa aktywność dziecka

 

·Praca z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie – upośledzenie w stopniu lekkim