Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Opinie i diagnozy

Poradnia wydaje opinie w sprawie:

 1. przyspieszenia obowiązku szkolnego
 2. odroczenia spełniania obowiązku szkolnego
 3. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 4. spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą
 5. dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych
 6. indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
 7. wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia
 8.  zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego
 9. dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 10. dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 11. dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 12. objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce

 

Proponujemy następujące rodzaje diagnoz:

 1. diagnoza ryzyka dysleksji
 2. diagnoza dysleksji (dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii)
 3. diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się matematyki
 4. diagnoza dojrzałości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole
 5. diagnoza dla potrzeby wydania opinii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dla dzieci od urodzenia do 7 roku życia)
 6. diagnoza lateralizacji
 7. diagnoza logopedyczna
 8. diagnoza sprawności grafomotorycznej
 9. diagnoza w zakresie znajomości zasad ortograficznych
 10. diagnoza ogólnych przyczyn trudności w nauce
 11. pełna diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
 12. diagnoza inteligencji – dla dzieci i dorosłych