Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


O poradni

Niepubliczna Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna „ECHO” w Gorlicach jest placówką oświatową udzielającą pomocy każdej potrzebującej osobie w zakresie działania Poradni; szczególnie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, nauczycielom, wychowawcom i innym potrzebującym dorosłym.

Nie obowiązuje rejonizacja – przyjmujemy wszystkich zainteresowanych naszymi usługami – bez względu na miejsce zamieszkania.

Poradnia wydaje opinie zgodnie z obowiązującymi przepisami i są one tak samo ważne, jak opinie poradni publicznych.

Korzystanie z usług Poradni jest odpłatne.

Poradnia jest czynna cały rok  od poniedziałku do piątku w godzinach 8ºº – 20°° oraz w soboty w godzinach 9°° – 14°°.

Wizyty odbywają się po rejestracji telefonicznej.

Istnieje możliwość dojazdu do klienta.

Zwracamy uwagę na systematyczność terapii.

Szanujemy czas naszych klientów – nie przedłużamy procedur.

Specjaliści w Poradni:

 • psycholog, psycholog kliniczny i osobowości, interwencja kryzysowa
 • pedagog, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog (praca z dziećmi z wadami słuchu), tyflopedagog (praca z dziećmi z wadami wzroku), oligofrenopedagog (praca z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie), pedagog specjalny
 • logopeda, neurologopeda
 • socjoterapeuta
 • fizjoterapeuta
 • specjalista gimnastyki korekcyjnej
 • realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców (program ORE)
 • trener szybkiego czytania i technik uczenia się
 • terapeuta zajęciowy

Poradnią kieruje dyrektor: mgr Katarzyna Kawa

Do zadań Poradni należy m.in.:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb intelektualnych, emocjonalnych, zdrowotnych i społecznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych;
 • ustalanie przyczyn trudności dydaktycznych, wychowawczych, emocjonalnych;
 • prowadzenie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych;
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • pomaganie uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej;
 • wspomaganie rodziców, opiekunów i nauczycieli w pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej;
 • upowszechnianie wiedzy specjalistycznej; pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, prozdrowotnej;
 • wspomaganie funkcji wychowawczej i edukacyjnej rodziny;
 • prowadzenie wśród dzieci / młodzieży / dorosłych działań mających na celu integrowanie grup / zespołów oraz radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych;
 • współpracowanie z lokalnymi władzami samorządowymi, organizacjami, stowarzyszeniami o charakterze publicznym i niepublicznym oraz z mediami;
 • organizowanie i prowadzenie: szkoleń, warsztatów, konferencji, kursów;
 • prowadzenie działalności promocyjnej

Poradnia może realizować zadania poprzez:

 • badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne;
 • zajęcia terapeutyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne;
 • terapie indywidualne;
 • zajęcia socjoterapeutyczne;
 • zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe i treningowe;
 • wspieranie i stymulowanie rozwoju dziecka;
 • prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • wideotrening komunikacji (VIT);
 • grupy wsparcia;
 • prowadzenie Szkoły dla rodziców i wychowawców;
 • kursy szybkiego czytania i technik uczenia się;
 • terapię zajęciową;
 • działalność informacyjną mająca na celu szerzenie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej;
 • doradztwo, instruktaże i konsultacje;
 • działalność profilaktyczną;
 • działalność szkoleniową.